|1398/05/27 - 27 مرداد 1398
اخبار
حضور اعضای شورای اسلامی شهر ساری در مراسم آیین کلنگ زنی

حضور اعضای شورای اسلامی شهر ساری در مراسم آیین کلنگ زنی دبیرستان شهید ضامنی (خیر زنده یاد پروین)و شهید قائمی

حضور اعضای شورای اسلامی شهر ساری در مراسم آیین کلنگ زنی دبیرستان شهید ضامنی (خیر زنده یاد پروین)و شهید قائمی

1398/04/31