|1400/09/16 - 16 آذر 1400

سید رحمان میرشجاعی

عضو شورای اسلامی شهر ساری

 

نام و نام خانوادگی : سید رحمان میرشجاعی

نام پدر : میر کریم

تاریخ تولد : 1362

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی

سمت های قبلی : فعال اقتصادی - کارآفین برتر

سمت فعلی : عضو شورای اسلامی شهر ساری