|1397/09/22 - 22 آذر 1397
اخبار
به ریاست علی اکبر زلیکانی صورت گرفت:

آغاز سلسله جلسات کمیسیون عمران و فنی شورای شهر ساری به منظور برون رفت سازمان عمران شهرداری از وضعیت نامناسب فعلی

جلسه کمیسیون عمران و فنی شورای اسلامی شهر ساری به منظور بررسی مشکلات سازمان عمران شهرداری و راهکارهای برون رفت آن از وضعیت نامناسب فعلی برگزار شد.

1397/09/19
در جلسه ای با حضور معاونان و مدیران شهرداری ساری؛

علی اکبر زلیکانی: ما شورای شهر هستیم نه شورای شهرداری/ تفکر عدم تمرکززدایی در شهرداری غلط است و باید در آن تجدید نظر شود

جلسه کمیسیون عمران و فنی شورای اسلامی شهر ساری به منظور بررسی مشکلات حال حاضر واحدهای مختلف شهرداری ساری تشکیل شد.

1397/09/12