|1400/09/16 - 16 آذر 1400

سبحان بخشی موسی کلائی

نایب رئیس کمیسون توسعه ،عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر ساری

نایب رئیس کمیسون توسعه ،عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر ساری