|1399/11/04 - 4 بهمن 1399

کوروش یوسفی ساداتی

نائب رئیس کمیسیون برنامه , بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر ساری

نائب رئیس کمیسیون برنامه , بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر ساری