|1399/07/29 - 29 مهر 1399

کوروش یوسفی ساداتی

نائب رئیس کمیسیون برنامه , بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر ساری

نائب رئیس کمیسیون برنامه , بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر ساری