|1399/05/20 - 20 مرداد 1399

اسفندیار عشوری سوادکوهی

رئیس کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر ساری

رئیس کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر ساری