|1399/08/01 - 1 آبان 1399

اسفندیار عشوری سوادکوهی

نائب رئیس کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر ساری

نائب رئیس کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر ساری