|1399/11/04 - 4 بهمن 1399

اسفندیار عشوری سوادکوهی

نائب رئیس کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر ساری

نائب رئیس کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر ساری