|1398/12/10 - 10 اسفند 1398
 کمیسیون توسعه,عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر ساری
فرامرز نقیبی علمداردهی
کمیسیون توسعه,عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر ساری

پیشنهاد ها و انتقادهایتان را با رئیس شورا در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید