|1400/09/16 - 16 آذر 1400
 رئیس کمیسیون توسعه,عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر ساری
شهرام ایرجی
رئیس کمیسیون توسعه,عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر ساری

پیشنهاد ها و انتقادهایتان را با رئیس شورا در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید