|1402/01/11 - 11 فروردین 1402
 رئیس کمیسیون توسعه,عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر ساری
سید افشین راسخ
رئیس کمیسیون توسعه,عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر ساری

پیشنهاد ها و انتقادهایتان را با رئیس شورا در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید