|1400/02/02 - 2 اردیبهشت 1400
29 بهمن 1396

هیات رئیسه دوره پنجم 1399

اسفندیار عشوری ،رئیس شورای اسلامی شهر ساری

 

 

کوروش یوسفی ساداتی،نائب رئیس شورای اسلامی شهر ساری

 

 

پرویز شعبانی

 

سبحان بخشی موسی کلائی