|1398/07/01 - 1 مهر 1398
29 بهمن 1396

هیات رئیسه سال دوم دوره پنجم 1396

رئیس شورای اسلامی شهر ساری

سید مسعود مدینه ،رئیس شورای اسلامی شهر ساری

 

علی اکبر زلیکانی،نائب رئیس شورای اسلامی شهر ساری

 

 

کوروش یوسفی ساداتی

 

سید علی آقامیری