|1399/07/07 - 7 مهر 1399
29 بهمن 1396

هیات رئیسه سال سوم دوره پنجم 1398

علیجان شمشیربند ،رئیس شورای اسلامی شهر ساری

 

 

علی اکبر زلیکانی،نائب رئیس شورای اسلامی شهر ساری

 

 

کوروش یوسفی ساداتی

 

سید علی آقامیری