کلیه عملیات عمرانی، مالی و اجرایی توسط شهرداری هر شش ماه به شورا گزارش و برای اطلاع عموم منتشر گردد

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ساری در این جلسه که پرویز شعبانی ، سید حسین یوسفی ، علی عاشقان و سید حسن احمدی اعضای کمیسیون و سید افشین راسخ و شهرام ایرجی میهمانان جلسه حضور داشتند ، رییس کمیسیون بودجه بر ضرورت فعال سازی کمیته های تخصصی این کمیسیون تاکید کرد و افزود : وظایف 19 گانه کمیسیون بودجه به دلیل حساسیت و اهمیت بین 4 کمیته تخصصی تقسیم می گردد و موضوعات مرتبط با وظایف هر کمیته به همان کمیته ارجاع می شود تا در جلسات خود حسب موضوع ، طرح ها را بررسی و جهت تصمیم گیری به کمیسیون ارائه کنند .

سبحان بخشی همچنین لزوم تدوین برنامه 5 ساله شهری را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت : برنامه محوری ایجاب می کند فعالیت های شهرداری در بازه های زمانی معین به شورا گزارش شود .

گفتنی است کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر ساری در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر اعضا ، موارد زیر را به تصویب رساند:

1 – براساس بند 30 تبصره 4 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن انتخاب حسابرس از محل بودجه سال جاری شهرداری و سازمان های تابعه به مناقصه گذارده شود .

2 – طبق مواد 71 و 79 قانون شهرداری ها گزارش کلیه ی عملیات عمرانی ، مالی و اجرایی شهرداری هر 6 ماه به اطلاع عموم منتشر نماید، همچنین شهرداری موظف گردید منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به شورا تسلیم نماید.

3 – آقایان شعبانی ، احمدی ، یوسفی و عاشقان به ترتیب بعنوان روسای کمیته های بودجه ، منابع انسانی ، اقتصادی و تنظیم مقررات و شفافیت و شهرهوشمند و کمیسیون بودجه تعیین و مقرر گردید تا پایان هفته جاری اعضای کمیته ها معرفی گردیده و کارهای تخصصی را برعهده گیرند .

4 – شهرداری مکلف شد برنامه 5 ساله از 1401 تا 1405 را به همراه بودجه سال 1401 در اولین فرصت به شورا ارائه کند.

5 – مقرر گردید شهرداری جهت تدوین بودجه 1402 کارگروه های تخصصی مربوطه را از تاریخ 1/7/1400 تشکیل و نتیجه را تا دی ماه به شورا ارائه نماید.

چاپ محتويات