شصت و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری

 

جرئیات این جلسه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

چاپ محتويات