|1399/08/07 - 7 آبان 1399
ارتباط با ریاست کمیسیون فرهنگی
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر ساری علیجان شمشیربند رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر ساری ارتباط با ریاست کمیسیون فرهنگی
گزارش تصویری