|1399/10/26 - 26 دی 1399
ارتباط با ریاست کمیسیون فرهنگی
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر ساری علیجان شمشیربند رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر ساری ارتباط با ریاست کمیسیون فرهنگی
گزارش تصویری