|1399/08/07 - 7 آبان 1399
ارتباط با ریاست کمیسیون عمران
 رئیس کمیسیون توسعه,عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر ساری سبحان بخشی موسی کلائی رئیس کمیسیون توسعه,عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر ساری ارتباط با ریاست کمیسیون عمران