|1399/10/26 - 26 دی 1399
ارتباط با ریاست کمیسیون عمران
 رئیس کمیسیون توسعه,عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر ساری سبحان بخشی موسی کلائی رئیس کمیسیون توسعه,عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر ساری ارتباط با ریاست کمیسیون عمران