|1400/09/16 - 16 آذر 1400
ارتباط با ریاست کمیسیون عمران
 رئیس کمیسیون توسعه,عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر ساری شهرام ایرجی رئیس کمیسیون توسعه,عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر ساری ارتباط با ریاست کمیسیون عمران