|1398/12/10 - 10 اسفند 1398
ارتباط با ریاست کمیسیون عمران
 کمیسیون توسعه,عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر ساری فرامرز نقیبی علمداردهی کمیسیون توسعه,عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر ساری ارتباط با ریاست کمیسیون عمران